TABLE 1

Sequences of PCR primers and probes for P450 phenotyping and genotyping

PrimerSequenceProbeSequence
Phenotyping
    CYP1A2Forward5′-ACAACCCTGCCAATCTCAAG-3′CYP1A2FAM-5′-CTGCCTCT-3′-BHQ
Reverse5′-GGGAACAGACTGGGACAATG-3′
    CYP2B6Forward5′-AAAGCGGAGTGTGGAGGA-3′CYP2B6FAM-5′-AGGAGGAG-3′-BHQ
Reverse5′-AAGGTGGGGTCCATGAGG-3′
    CYP2C9Forward5′-GTGCACGAGGTCCAGAGATAC-3′CYP2C9FAM-5′-CTTCTCCC-3′-BHQ
Reverse5′-CAGGGAAATTAATATGGTTGTGC-3′
    CYP2C19Forward5′-TGAAGGTGGAAATTTTAAGAAAAGTAA-3′CYP2C19FAM-5′-CAGCAGGA-3′-BHQ
Reverse5′-CCCTCTCCCACACAAATCC-3′
    CYP2D6Forward5′-TTCCTCAGGCTGCTGGAC-3′CYP2D6FAM-5′-AGGAGGAG-3′-BHQ
Reverse5′-CGCTGGGATATGCAGGAG-3′
    CYP3A4Forward5′-CATGGACTTTTTAAGAAGCTTGG-3′CYP3A4FAM-5′-CTCTGCCT-3′-BHQ
Reverse5′-TTCCATGTCAAACATACAAAAGC-3′
    GAPDHForward5′-AGCCACATCGCTCAGACAC-3′GAPDHFAM-5′-TGGGGAAG-3′-BHQ
Reverse5′-GCCCAATACGACCAAATCC-3′
Genotyping
    CYP2C9*2Forward5′-AGCAATGGAAAGAAATGGAAG-3′CYP2C9*2 wildFAM-CTCTTGAACACGGTCCTC-BHQ1
Reverse5′-TAAGGTCAGTGATATGGAGTAGG-3′CYP2C9*2mutantCalRed610-CTCTTGAACACAGTCCTC-BHQ2
    CYP2C9*3Forward5′-GCAAGACAGGAGCCACATG-3′CYP2C9*3 wildCalFluorGold540-CGAGGTCCAGAGATACATTGAC-BHQ1
Reverse5′-AGGAGAAACAAACTTACCTTGG-3′CYP2C9*3mutantQuasar670-CGAGGTCCAGAGATACCTTGAC-BHQ2
    CYP2C19*2Forward5′-CTTAGATATGCAATAATTTTCCCAC-3′CYP2C19*2 wildCalGold540-TGATTATTTCCCGGGAACCCATAAC-BHQ1
Reverse5′-GAAGCAATCAATAAAGTCCCGA-3′CYP2C19*2mutantQuasar670-TGATTATTTCCCAGGAACCCATAAC-BHQ2
    CYP2C19*3Forward5′-AGATCAGCAATTTCTTAACTTGATG-3′CYP2C19*3 wildFAM-ACCCCCTGGATCCAGG-BHQ1
Reverse5′-TGTACTTCAGGGCTTGGTC-3′CYP2C19*3mutantCalRed610-ACCCCCTGAATCCAGG-BHQ2
    CYP2D6*3Forward5′-TGGCAAGGTCCTACGC-3′CYP2D6*3 wildFAM-CACAGGATGACCTGGGACC-BHQ1
Reverse5′-TCCATCTCTGCCAGGAAG-3′CYP2D6*3mutantCalRed610-CACGGATGACCTGGGACC-BHQ2
    CYP2D6*4Forward5′-GGCGACCCCTTACC-3′CYP2D6*4 wildCalRed610-CCCCAGGACGCCC-BHQ2
Reverse5′-GATCACGTTGCTCACG-3′CYP2D6*4mutantFAM-CCCCAAGACGCCC-BHQ1
    CYP2D6*6Forward5′-TCTCCGTGTCCACCTTG-3′CYP2D6*6 wildFAM-GCTGGAGCAGTGGGTGAC-BHQ1
Reverse5′-GCGAAGGCGGCACA-3′CYP2D6*6mutantCalRed610-GCTGGAGCAGGGGTGAC-BHQ2
    CYP3A5*3Forward5′-GAGAGTGGCATAGGAGATACC-3′CYP3A5*3 wildFAM-TTTGTCTTTCAATATCTCTTCCCTGT-BHQ1
Reverse5′-TGTACGACACACAGCAACC-3′CYP3A5*3mutantCalRed610-TTTGTCTTTCAGTATCTCTTCCCTGT-BHQ2
  • FAM, CalRed610, CalFluorGold540, Quasar670, fluorescent labeling; BHQ, black hole quencher.